Същност

   Конвенционалното земеделие включва в себе си всички видове методи за отглеждане на културите и борба с вредителите по тях. При него имаме за цел развитие на пълния биологичен потенциал на растенията, като борбата с болести, неприятели и плевели се извежда основно чрез употребата на химични продукти. Основна цел е получаване на качествена и икономически обоснована растителна продукция. Не се отричат някои негативни страни на конвенционалното земеделие, съответно за това са създадени ограничения и добри земеделски практики, които са задължителни за спазване от всички земеделски стопани.

 Използването на органични торове и почвени подобрители, може да намали употребата на химически продукти за растителна защита, да поддържа почвената структура и плодородие и да се постигне успешно съчетание между конвенционално получаваните добиви с грижа за чистотата на продукция и природа. 

Нагоре