Почвени анализи

Защо са важни почвените анализи

Почвените анализи са решаващ фактор при взимането на правилни решения за обработване на земята и третиране на растенията. Точните аналитични данни от почвените анализи позволяват прецизно определяне на необходимите агротехнически мероприятия като почвена обработка, торене, напояване, отводняване, въвеждане на подобрители и продукти за растителна защита. Детайлната информация от почвените анализите позволява навременното откриване и предотвратяване на потенциални проблеми, свързани с почвата - хранителни дефицити, структурни изменения, дисбаланс на микро- и макроелементи, определяне наличието на вредни вещества над пределно допустимите концентрации (ПДК), почвени зони с по-слаби показатели, водещи до по-лошо качество на реколтата, и др. Аналитичните данни от селскостопански проби позволяват да се изготвят ефективни програми за торене спрямо конкретна култура, предписания за хранене на растенията и не на последно място да се използват практики на управление на земята, които са ефикасни, рентабилни и екологични.

Правилно вземане на почвени проби

Методологията на вземане на почвени проби и използваната техника гарантират достоверността на почвените анализи и резултати. Няколко са основните критерии при взимането на почвени проби за почвен анализ. Може да се запознаете с предписанията на експертите на Екодарпол Болканс тук. Разбира се, винаги може да разчитате на нашия екип при нужда от съдействие при взимането на почвени проби, както и при необходимост от специализирано оборудване.

Лабораторията

Екодарпол разполага със собствена високотехнологична лаборатория в Полша, оборудвана с най-съвременната апаратура за микробиологични и химични анализи. За качествената обработка и прецизно изследване на почвените проби се грижи екип от висококвалифицирани специалисти, който на базата на показателите от почвените анализи изготвя предписания за ефикасно прилагане на торове и почвени подобрители. След това специалистите агрономи на Екодарпол в България изготвят индивидуални програми на торене спрямо културата и нуждите на почвата и растенията, обръщайки внимание на специфичните географски и климатични особености.

Нагоре